Quản lý tiền phân bổ theo tỷ lệ phần trăm (PAMM)

Chia sẻ bằng nhau của quản lý lợi nhuận giao dịch với độ chính xác và chính xác.

Hệ thống PAMM

Vextrader sử dụng hệ thống PAMM là phương thức thực hiện các dịch vụ tài khoản được quản lý thay mặt cho các nhà đầu tư (khách hàng) bởi các nhà quản lý đầu tư.

Nắm giữ Tương lai
Tài chính của Bạn

Thành công không đến với những người không làm gì cả. Hãy nắm bắt tương lai của bạn ngày hôm nay và để chúng tôi đưa bạn lên một tầm cao tài chính mới!