Mô hình kinh doanh

Vextrader là một nhà môi giới xử lý thông qua (STP)

01-min

Vextrader là nhà môi giới xử lý thông qua (STP) hoạt động trong thị trường ngoại hối

Vextrader gửi các đơn đặt hàng được đặt bởi khách hàng hoặc người quản lý quỹ trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản mà không chuyển các đơn đặt hàng này qua bàn giao dịch.

Điều này cung cấp một phương tiện để đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được xử lý theo kiểu thời gian thông qua trực tiếp, không có sự chậm trễ và yêu cầu. Do đó, từ trực tiếp thông qua, được sử dụng thông minh hơn để mô tả quá trình xử lý các đơn đặt hàng.

STP hoạt động như thế nào?

Với doanh thu hàng ngày là 5,3 triệu đô la mỗi ngày, thị trường ngoại hối có tiếng là thị trường lớn nhất và lớn nhất trong tất cả, mở đồng hồ tròn 24/7.

To understand how Straight Through Processing works.

What happens to my orders? What is behind the mechanism of placing and order and seeing it executed on the charts?

Có một số bên trong quá trình đặt hàng và nhận được thực thi cho các đơn đặt hàng đó.

  • Có một người mua. Trong một giao dịch bán, người mua là đối tác.
  • Có một người bán. Trong một giao dịch mua, người bán là đối tác.
  • Có nhà môi giới mang hai bên này lại với nhau.
  • Có một nhà cung cấp thanh khoản cung cấp giá cho những người tham gia.

STP làm gì khi một đơn đặt hàng được đặt, là để xác định vị trí và khớp với đơn đặt hàng mà một bên đối tác sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá thỏa thuận.

STP1
STP2

Ưu điểm của mô hình kinh doanh Vextrader STP

Không có xung đột lợi ích – Một lợi thế lớn với mô hình kinh doanh Vextrader STP là loại bỏ xung đột lợi ích trong mô hình thực thi.

Bằng cách không đóng vai trò là đối tác, Vextrader không thu lợi từ các khoản lỗ của khách hàng. Họ chỉ thu lợi từ hoa hồng, hoặc đánh dấu cho sự lây lan.

Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được – Với mô hình kinh doanh Vextrader STP, những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được. Không có sự chậm trễ trong việc thực hiện đơn hàng và không có báo giá lại.

Nắm giữ Tương lai
Tài chính của Bạn

Thành công không đến với những người không làm gì cả. Hãy nắm bắt tương lai của bạn ngày hôm nay và để chúng tôi đưa bạn lên một tầm cao tài chính mới!